Vedtægter

Vedtægter for Haunstrup Jagtforening

5/1 2017

 

1.0                       Navn og Hjemsted

1.1                       Foreningens navn er Haunstrup Jagtforening

1.2                       Foreningens hjemsted er Herning Kommune

 

2.0                       Forhold til Danmarks Jægerforbund (DJ)

2.1                       Foreningen er tilsluttet DJ, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2                       DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser

 

3.0                       Formål og opgaver.

3.1                       foreningens formål er at samle alle jægere inden for området og fremme disses fælles interesser

 

4.0                       Optagelse.

Foreningen kan optage enhver ikke berygtet person.

 

5.0                       Ophør.

5.1                       Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig, med mindst en måneds varsel til udgangen af december.

5.2                       Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3                       Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ hovedbestyrelse.

5.4                       Medlemskabs ophør, medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.0                       Kontingent og hæfte.

6.1                       Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

6.2                       Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior-, seniormedlemmer samt for passive medlemmer.

6.3                       Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0                       Ordinær generalforsamling

7.1                       generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2                       Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3                       Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske ved udsendelse af aktivitetsfolder/indkaldelse via mail til medlemmerne, med mindst 3 ugers varsel.

7.4                       Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

7.5                       Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter.

                             1. Valg af dirigent

                             2. Formandens beretning

                             3. Kasserernes beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.

                             4. Udvalgsberetning

                             5. Udvalgsregnskab

                             6. Indkomne forslag

                             7. Fastlæggelse af kontingent

                             8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                             9. Valg af udvalg og suppleanter

                             10. valg af revisor og suppleant

                             11. Eventuelt

 

8.0                       Ekstraordinær generalforsamling.

8.1                       Indkaldelse af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne, skriftligt over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.

 

9.0                       Afstemninger

9.1                       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

9.2                       Hvert medlem har en stemme.

9.3                       Afstemning sker skriftlig, hvis dirigenten beslutter dette, eller et medlem begærer dette.

9.4                       Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5                       Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6                       Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer derfor.

 

10.0                     Bestyrelsen

10.1                     Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2                     Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3                     Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4                     Bestyrelsen konstituerer sig selv.

10.5                     Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6                     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

10.7                     Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.8                     Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

11.0                     Tegningsret.

11.1                     Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden.

 

12.0                     Formue og regnskabsår.

12.1                     Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2                     Regnskabsåret er kalenderåret.

 

13.0                     Revision.

13.1                     Revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette i henhold til fastsatte retningslinjer.

13.2                     Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

13.3                     Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.0                     Opløsning.

14.1                     Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højest to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

14.2                     Foreningens eventuelle formue skal, efter at alle forpligtelser er opfyldt, gå til fremme af vildt, flora og fauna i området.

 

 

Sidst revideret på generalforsamlingen den 24. januar 2019.

                                                                                                                 

Dato:_________

 

 

Underskrift:__________________________                                    Underskrift:__________________________

 

Dirigent Jørgen Bull                                                                                                              Formand Jens Fuglsang

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/